Valdorfo grupių paplitimas Lietuvoje

Jūs esate čia: Ugdymas » Darželis » Valdorfo grupių paplitimas Lietuvoje

Valdorfo grupių paplitimas Lietuvoje

Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas


Tyrimas buvo atliktas 2001 metų sausio, vasario, kovo, balandžio mėnesiais. Buvo sudaryta anketa Lietuvos Valdorfo grupių auklėtojoms, jų išsilavinimui bei valdorfiniam pasirengimui nustatyti. Anketose atsispindėjo ir atitikimo Valdorfo pedagogikos ypatumams vertinimas bei Valdorfo sistemos realizavimo problemos Lietuvos ikimokyklinėse įstaigose.

Įstaigų pasiskirstymo ir Valdorfo grupių skaičiaus rodikliai
 

Eil. nr Įstaigos pavadinimas Grupių skaičius
1 Vilnius l/d "Pasaka" 2
2 Vilnius l/d "Pasakaitė" 2
3 Vilnius l/d "Delfinukas" 2
4 Vilnius l/d "Mažylis" 1
5 Vilnius l/d "Papartis" 2
6 Vilnius l/d "Žemyna" 1
7 Vilnius l/d "Puriena" 1
8 Vilnius l/d "Varpelis" 1
9 Vilnius l/d "Strazdelis" 1
10 Kaunas l/d "Šaltinėlis" 4 (visa įstaiga)
11
12
Kaunas l/d "Gintarėlis" 1
13 Klaipėda l/d "Versmė" 1
14 Panevėžys l/d "Rugelis" 10 (visa įstaiga)
15 Alytus l/d "Saulutė" 1
16 Mažeikiai l/d "Pasaka" 2
17 Ukmergė m/d "Varpelis" 1
18 Kupiškis l/d "Saulutė" 1
19 Naujoji Akmenė l/d "Buratinas" 1
20 Šilutė l/d "Žibutė" 1
21 Biržai l/d "Genys" 1
22 Kazlų Rūda Estet. lav. mok. darželis 1
23 Trakai l/d "Obelėlė" 1
24 Kėdainiai l/d "Vyturėlis" 1
  Viso 40

 

Apibendrinant šios tyrimo dalies rezultatus, galima konstatuoti, jog keturiolikoje Lietuvos miestų veikia Valdorfo pedagogikos įstaigos arba grupės. Iš viso 23 įstaigos turi Valdorfo pedagogiką taikančias grupes (žr. žemėlapį 21 pav.) Dvi šių įstaigų pilnai dirba pagal Valdorfo pedagogikos sistemą: viena - Kaune (4 grupės) ir viena - Panevėžyje (10 grupių). Viso Lietuvoje yra 40 šia sistema dirbančių grupių. Daugiausia įstaigų, turinčių Valdorfo grupes, yra Vilniuje - 9.

Tyrimo rezultatai parodė, kad Valdorfo sistemą Lietuvoje taiko 40 darželinių grupių 23-jose įstaigose, esančiose 14 skirtingų Lietuvos miestų. Šiose grupėse dirbančių auklėtojų išsilavinimo lygis gana aukštas - 53 % turi aukštąjį išsilavinimą. Stebimas didelis auklėtojų aktyvumas, siekiant įgyti Valdorfo pedagogikos žinių: 34% pedagogių kėlė savo kvalifikaciją ne tik Lietuvoje organizuojamuose kursuose, bet ir studijose ar stažuotėse užsienyje.

Vertinant Valdorfo pedagogikos realizavimą Lietuvoje pagal atskirus vertinimo kritetijus, paaiškėjo, kad sėkmingiausiai yra realizuojami šie aspektai: sąlygų, skatinančių vaikų glaudų ryšį su gamta sukūrimas, individualaus dėmesio kiekvienam vaikui skyrimas, vaikų socializacija, bendradarbiavimas su tėvais ir auklėtojų tarpusavio bendradarbiavimas. Daugiau negu pusėje Valdorfo grupių yra įvairiais būdais skatinamas vaikų pasitikėjimas savo fiziniais sugebėjimais, vaikai yra ugdomi per patyrimą (69%), ir auklėtojų veikla yra tinkama vaikams mėgdžioti (71%). Dauguma grupių (66%) turi paruoštą valdorfinę aplinką patalpoje, tačiau kur kas mažiau grupių (40%) stengėsi pertvarkyti, praturtinti gamtos elementais ir lauko aikštelę. Beveik visose grupėse (97 - 100%) realizuojamos svarbiausios Valdorfo darželiams būdingos dienos ritmo dalys - pasakos sekimas, rato žaidimai, pirštų žaidimai, tvarkymasis, dainavimas, laisvieji žaidimai, be to, visose grupėse realizuojamas ir daugiau ar mažiau sustruktūrintas savaitės ritmas. Tačiau galimybės palaikyti pastovų dienos ritmą grupėse yra labai ribotos, kadangi savarankiškai šventes ir užsiėmimus organizuoja tik 24% grupių, o 76% yra priklausomos nuo centralizuoto įstaigos grafiko, nes jų renginiai vyksta darželio salėje.

Įvertinus Valdorfo pedagogiką taikančias įstaigas pagal susidarytą modelį, paaiškėjo vertinimo kriterijų tarpusavio priklausomybė. Įstaigos, organizavusios visuomenės švietimą, paskaitas, seminarus Valdorfo pedagogikos temomis, pilnai atitinka ir kitus svarbius vertinimo modelio aspektus: jose yra paruoštos visos aplinkos dalys grupėje ir lauke; visa auklėtojų veikla yra tinkama vaikams mėgdžioti; vyksta intensyvus kolegialus darbas, bendradarbiavimas. Tokių visuomenės švietimo iniciatyvų, kurios atspindėtos ir Lietuvos įstaigų žemėlapyje (21 pav.), šiuo metu yra 7-iuose Lietuvos miestuose.

Ištyrus Valdorfo pedagogikos realizavimo Lietuvoje problemas, paaiškėjo, kad pagrindinės yra - pozityvaus įsatymiško požiūrio į kaitą, įvairovę bei švietimo sistemos lankstumo nepakankamumas, o taip pat kai kurių vadovų, valdininkų, tėvų mąstymo konservatizmas. Susiduriama ir su materialių sąlygų bei Valdorfo sistemos gilinimo problemomis. Buvo nustatyta, kad vienas iš svarbiausių faktorių, įveikiant Valdorfo pedagogikos realizavimo problemas - auklėtojų savarankiškumas, aktyvumas, pasitikėjimas savo jėgomis bei kitos savybės.

Apibendrinant šio tyrimo rezultatus galime teigti, kad Valdorfo pedagogika yra taikoma Lietuvos ikimokyklinėse įstaigose, tačiau kokybiškai ji realizuojama mažiau, negu trečdalyje visų minėtų įstaigų.


Čia ir toliau tekstai paimti iš Rasos Kabailaitės magistro darbo "Valdorfo pedagogikos įgyvendinimas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo institucijose",
Vilniaus pedagoginis universitetas, Pedagogikos ir psichologijos fakultetas, ikimokyklinės pedagogikos katedra, mokslinis vadovas - doc. dr. J.Žilionis, Vilnius, 2001 

uždaryti

Siųsti draugui

Jei šį straipsnį norite rekomenduoti savo draugui, prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

uždaryti

Pastabos autoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“